Language: 
|
 
Please Login or Register
Register now username: password:

Please wait...
Index>> Forum  >>حرفهای خودمانی >>آقای رئیس جمهور، چشمهات رو باز کن!

Reply New Topic New Poll
 

avatar
US| |
نوشته شده در تاریخ: 10/6/08 در ساعت: 15:07:08
Post Subject: آقای رئیس جمهور، چشمهات رو باز کن!
<blockquote style="padding-left: 5px; margin-left: 5px; border-left: #1010ff 2px solid"><div><div dir="rtl"><div dir="rtl" align="right"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%" dir="rtl"><tbody><tr><td width="100%" valign="top" style="padding-right: 21.9pt; padding-left: 21.9pt; padding-bottom: 3.15pt; width: 100%; padding-top: 3.15pt"><p style="direction: rtl; text-align: center" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" size="3" color="#0000ff"><span style="font-size: 12pt; color: blue; font-family: Tahoma">آقای رئیس جمهور، چشمهات رو</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">باز کن</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">! </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">علیرضا نجفیان</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"></font></p><div dir="rtl" align="center" style="direction: rtl; text-align: center"><font face="Tahoma" size="3" color="#0000ff"><span style="font-size: 12pt; color: blue; font-family: Tahoma"><hr /></font><p style="direction: rtl; text-align: center" dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" size="3" color="#0000ff"></font></p></td></tr></tbody></table><p style="direction: rtl; text-align: right" dir="rtl"><font face="Arial" size="2"></font></p><div dir="rtl" align="right"><table border="0" cellpadding="0" width="751" style="width: 563.25pt" dir="rtl"><tbody><tr><td width="745" valign="top" style="padding-right: 3.15pt; padding-left: 3.15pt; padding-bottom: 3.15pt; width: 558.75pt; padding-top: 3.15pt"><div><p style="margin-bottom: 12pt; direction: rtl; text-align: right" dir="rtl"><font face="Arial" size="2"><span style="font-weight: normal; font-size: 11pt; font-family: Arial"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">خبرنامه</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">امیرکبیر</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">:
</font><img src="http://ettelaat.eu/bild_08_maj/faghr1.jpg" border="0" alt="" width="320" height="240" align="left" /><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">
</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس جمهور سلام</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.
</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">امیدوارم سفرهای استانی خوش گذشته باشد و</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">فقر و نکبت، پشت قدمهای متبرکتان از این سرزمین رخت بربندد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">امروز به</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">جایی رفتم که مطمئنم شما هرگز ندیده اید.چون بوی تبرک دولت کریمه تان آنجا استشمام</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">نمی شد..بوی عدالت نیز</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">امروز در کنار جاده،چیزی</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">دیدم که از بودن خود شرمسارم کرد.و از بودن شما</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma">.</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">خانواده ای</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">را دیدم که کنار جاده، داخل کانتینر کامیون زندگی می کردندالبته اگر در لغت نامه</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">شما اسمش زندگی باشد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">پدر و مادر و فرزندان، جایی زندگی می کردند که</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">سقفی آبی و ابری داشت</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.
</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">در نکبت مطلق.مثل طعمه هایی که عنکبوت فقر و اعتیاد آخرین</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">قطرات خونشان را می مکید و با ولع بسیار منتظر به دام انداختن طعمه های کم سن و سال</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">خانواده بود</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">چراغشان نور خورشید بی انصاف بود که در روزهای سرد ابری نمی</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">تابید و در گرمی تابستان هلاکشان می کردو گرمای شبهای سرد را از خوابیدن کنار</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">بزهایشان می گرفتند</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.
</font><img src="http://ettelaat.eu/bild_08_maj/faghr9.jpg" border="0" alt="" width="240" height="320" align="left" /><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">گوساله شان چند روز پیش مرده بود و چند متر آنطرف تر سوزانده</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">بودنددش.و یکی از خرگوشهایشان را کنار آشپزحانه چال کرده بودند</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">رییس جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">جایی که رفتم، در دارفور و کنگو و زیمباوه</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">نبود.</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">۵۵ </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">کیلومتر از شهر تاریخی اصفهان فاصله داشت و در چند کیلومتری شهرهای صنعتی و</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">کارخانه های مادر این سرزمین بود</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma">.</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">البته می</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">دانم از سعدآباد و نیاوران خیلی دور است</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma">.</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">اما</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">رییس جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">پدر معتاد، مادر رنج کشیده و کودکان بی گناهی که حتی در این</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">افتضاح، برنامه درسی شان را با دیوار چسبانده بودند، ایرانی بودند</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.
</font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">نه توطئه امریکا و اسراییل و نه بازمانده شاه منفور معدوم</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma">!..</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">اینها میهمانان رانده شده سفره دولت فخیمه اسلامیند.دولتی که آنقدر</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">جهانی فکر می کند که ملتش را از یاد می برد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">..</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">
</font><img src="http://ettelaat.eu/bild_08_maj/faghr3.jpg" border="0" alt="" width="320" height="240" align="left" /><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">حیف اسلام که اینگونه ملامت می شوددریغ</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">از خدا که به خاطر سکوتش سرزنش می گردد</font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">راستش اینها را که دیدم</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">یاد علی افتادم.و خرماها ،کاسه های شیر و نان و نمکهایی که می گذاشت و می گدشت.یاد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">چاههای تنهایی که امروز آنقدر بوی نفت می دهد که خلیفه را میل درد دل با ایشان</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">نیست</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma">!</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">کاش فراموش نکرده باشید</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!..


</font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">در آن لحظه از کلمه عدالت چندشم شد.از انصاف، حالم بهم خورد.از عاطفه</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#0000ff"><span style="color: blue; font-family: Tahoma">شرم کردم</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma">.</font><font face="Tahoma" size="2" color="#0000ff"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: blue; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">راستی چه خبر از سهام عدالت؟</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">..

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">اینها هم</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">سرشماری می شوند؟</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">اینها از</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">فلسطینیانی که سنگشان را به سینه می زنید بدبخت ترنداینها چیزی ندارند که کسی اشغال</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="color: red; font-family: Tahoma">کرده باشد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma">..</font><font face="Tahoma" size="2" color="#ff0000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: red; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">
</font><img src="http://ettelaat.eu/bild_08_maj/faghr11.jpg" border="0" alt="" width="320" height="228" align="left" /><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">هرچه سفره نداشته شان را بو کردم، هیچ اثری از پول</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">نفتی که قرار بود سر سفره ها بیاید نبود</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">افسوس می خورم که چرا این کودکان حتی به اندازه یک وجب از این</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">سرزمین </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">۱.۶۴۸</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">و</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">۱۵۹ </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">کیلومتر مربعی سهم ندارند</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">راستی یادم رفت</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">بگویم!.کنار این خانواده بی خانمان، بنگاههای معامله کامیون و ماشینهای سنگین</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">فراوان بودکسانی که پورسانت هر معامله شان میلیونیست.و البته از این خانه ها برای</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">اجاره دادن زیاد دارند..نگران نباشید!آن </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">۱۲۰ </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">میلیون نفری را که به زیستن دعوت کرده</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">اید می توانند شب را در این بیغوله ها سر کنند</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">راست می گوییدملت ما در برابر تحریمها ایستاده استچون چیزی برای از</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">دست دادن ندارد.در عوض سلاحهای بسیاری برای بدست آوردن هست</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.


</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">آقای رییس</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">جمهور</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">!.

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">می دانم وقتتان تنگ است.زیاد مزاحم نمی شوم.فقط یک سوال داشتم و</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="color: black; font-family: Tahoma">آن اینکه آیا برق نیروگاه هسته ای بوشهر به این منطقه می رسد؟</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">

</font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">چون کودک</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">این خانه می گفت از بوی فانوسی که شبها زیر نورش درس می خواند سردرد می</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma"> </font><font face="Tahoma" color="#000000"><span style="font-weight: normal; color: black; font-family: Tahoma">گیرد</font><font face="Tahoma" size="2" color="#000000"><span style="font-weight: normal; font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma">.</font><font face="Arial" size="2"></font></p></td></tr></tbody></table><p dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="4" color="#800000"></font></p></blockquote><p>

 
 </p>
-------------------
<img src="/images/smilies/star.gif" > REZA <img src="images/smilies/star.gif" />

   


AdvertismentsE-mail this page


avatar
IR| |
نوشته شده در تاریخ: 03/7/08 در ساعت: 11:46:49
Post Subject: آقای رئیس جمهور، چشمهات رو باز کن!
دوست گرامی ، با درود
من نتوانستم این نوشته را بخوانم، آیا راهی برای خواندنش هست؟
با سپاس، شاد باشید
-------------------
 

avatar
IR| |
نوشته شده در تاریخ: 18/9/08 در ساعت: 18:13:20
Post Subject: آقای رئیس جمهور، چشمهات رو باز کن!
جملات واعداد انگليسي رو نخونيدو فقط كلمات و حروف فارسي رو دنبال كنيد
عدالت مقدس ترين واژه اي كه در طول تاريخ بيشتر از هر واژه ديگه به ابتذال كشيده شده به لطف نقابداران بوقلمون صفت
اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
زين آبهاي عفن و هواهاي ناگوار
-------------------
 
Reply New Topic New Poll

time :